چرا ایران سگک؟

ارسال شده توسط :

چرا ایران سگک؟

–         حق با مشتری است

–         واحد نمونه تولیدی در سال ۱۳۷۲

–         واحد نمونه صنعت سبز در سال ۱۳۸۳

–         واحد نمونه تولیدی در سال ۱۳۸۵

–         استفاده از مواد اولیه مرغوب

–         استحکام در قطعات تولیدی

۰